DrOmnibus

0

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DROMNIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.dromnibus.com (zwanego dalej Serwisem) jest DROMNIBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-037), Al. Juliusza Słowackiego nr 10 lok. 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472501, NIP: 6762466869, REGON: 120873063, kapitał zakładowy w kwocie 163.400,00 zł, zwana dalej Spółką. II. Spółka informuje, iż w celu skorzystania z usług spółki Użytkownik podaje wymagane dane, a podanie ich jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Użytkownik podaje przy rejestracji dowolnie dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer karty płatniczej, email, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Dodatkowe dane jak adres zamieszkania, NIP mogą być potrzebne do wystawienia faktury. III. Podane przez Użytkownika dane Spółka przetwarza w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi usług oferowanych w Serwisie, w celu prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celach marketingowych, statystycznych, badaniu rynku. IV. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane, które są automatycznie gromadzone, przetwarzane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą esuplementtroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.). V. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. VI. Realizując postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Spółka informuje, iż każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. VII. Spółka informuje, iż z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych, technicznych, a na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu w Serwisie, Użytkowników i ich zachowań. VIII. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na dysku komputera użytkownika Serwisu służące zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Spółce danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu. Stosowna informacja została zamieszczona w Serwisie, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo tesuplementomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800). IX. Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i ochrony danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres email: [email protected] X. Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drogą esuplementtroniczną Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści jak i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W Serwisie stosuje się bezpieczny Certyfikat SSL, a zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 256 bitów zapewniają ochronę Serwisu, szyfrowanie i poufność danych przekazywanych drogą esuplementtroniczną, a także uniemożliwia on przejęcie przesyłanej informacji za pośrednictwem zabezpieczonej witryny.

XI. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany i aktualizacji Polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni albo przez wysłanie powiadomienia na adres email wskazany przez Użytkownika, albo poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia w Serwisie. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać na adres email: [email protected]