ABA DrOmnibus

0

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

7 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/02/2018

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zamawiający ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka ogłoszonego 1 lutego 2018 r. (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR), skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przygotowania,  organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz klinicznych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi zleceniami (dalej zwanymi „Protocol Synopsis”), stanowiącymi załącznik nr 1 (w języku angielskim) do niniejszego zapytania ofertowego. Badanie musi zostać przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) w ośrodkach zajmujących się Applied Behavior Analysis (ABA). Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich koniecznych zgód zarówno Food and Drug Administration (FDA), jak również wszelkich innych koniecznych podmiotów, a także zapewnienie przeprowadzenia badań w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa i wymaganiami obowiązującymi na obszarze USA. Badania kliniczne powinny zostać przeprowadzone z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumencie „Software as a Medical Device (SAMD): Clinical Evaluation – Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff”, opublikowanymo na stronie FDA dnia 8 grudnia 2017 r.

Zainteresowane podmioty prosimy o wysłanie na adres [email protected] prośby o przesłanie wzoru zobowiązania do zachowania poufności. Zamawiający odeśle zwrotnego maila z wzorem umowy o zachowania poufności. W tytule maila konieczne jest wpisanie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2018.

Oferta powinna wpłynąć do godz. 23.59 dnia 04.03.2018. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin otwarcia ofert: 05.03.2018 godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz plik – Zapytanie ofertowe Szybka Ścieżka DrOmnibus