ABA DrOmnibus

0

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2017

6 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/07/2017

o szacunkowej wartości 540 000 zł netto

(słownie: pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych netto)

Konkurs otwarty na wyłonienie podwykonawcy rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania

Celem projektu jest rozbudowanie aktualnie istniejącego na rynku rozwiązania DrOmnibus Edukacja włączająca wspierającego terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju takimi jak autyzm, Zespół Downa, porażenie mózgowe będących w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – o szereg gier wspierających rozwój dziecka oraz dodatkowe funkcjonalności wynikające bezpośrednio z charakteru gier, tj. moduły statystyczne oparte o Stosowaną Analizę Zachowania.

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. II Zapytania ofertowego lub

b. w formie esuplementtronicznej w postaci skanu na adres [email protected]

2. Oferta powinna wpłynąć do dnia 01 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Termin otwarcia ofert: 03 sierpnia 2017 r. o godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe 1I07I2017: zobacz_zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego 1I07I2017: zobacz_tutaj