Badania naukowe sprawdzą skuteczność naszych gier w terapii

70 uczniów w wieku od 7 do 12 lat, tablety, aplikacja Edukacja Włączająca i plan badań. W najbliższym czasie będziemy śledzić uważnie działania Marty Koplejewskiej, która postanowiła sprawdzić skuteczność naszych narzędzi.

Marta Koplejewska jest nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Od prawie 8 lat związana jest z oświatą: uczy, diagnozuje i wykłada w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy spotyka się zarówno z osobami w normie intelektualnej, jak również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i licznymi sprzężeniami.


Przedmiotem badań jest sprawdzenie skuteczności wykorzystania gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym (od 7 roku życia do 12 roku życia).


Badaniami zostaną objęte dzieci z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Opiekunem naukowym badań jest prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jolanta Zielińska.

Multimedia w obszarze badań naukowych wciąż pozostają w dużej mierze nieznanym lądem. Zamierzam zbadać wpływ aplikacji DrOmnibus Edukacja Włączająca  na funkcje poznawcze dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną mówi Marta Koplejewska. W Polsce dostępne są badania dotyczące znaczenia gier komputerowych dla rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego uczniów pełnosprawnych. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badania dotyczące wpływu gier komputerowych i planszowych na kompetencje matematyczne i rozwój poznawczy dzieci. Wynika z nich, że  gry wpływają pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze, a więc np. to, jak szybko i sprawnie dzieci przetwarzają informacje, ile elementów są w stanie zapamiętać i jak dobrze potrafią je później odtwarzać z pamięci. Brakuje wyników, które dotyczyłyby skuteczności i uwarunkowań zastosowania gier komputerowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu  umiarkowanym” dodaje.

Badania dotyczące skuteczności wykorzystania tabletów wśród dzieci ze spektrum autyzmu zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim. W Polsce również istnieje duża potrzeba prowadzenia badań, które uwzględniałyby dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju oraz wskazywałyby nowe kierunki dla nowoczesnej edukacji i terapii.

Jaki będzie przebieg badań?

Badaniami zostanie objętych 70 uczniów. Grupa eksperymentalna i grupa kontrolna liczy po 35 osób. Wszystkie dobrane na potrzeby badań dzieci spełniają przyjęte kryteria:

  • wiek młodsze dzieci w wieku szkolnym 712 r. ż.,
  • zdiagnozowana niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

W grupie tzw. eksperymentalnej oprócz zajęć tradycyjnych dzieci będą pracować z aplikacją Edukacja Włączająca zawierającą gry edukacyjne. Druga grupa dzieci (nazwana  grupą kontrolną) nie będzie korzystała z aplikacji. Dzięki temu możliwe stanie się porównanie postępów w terapii obu grup dzieci.


Dzieci będą pracować w grupach 7-osobowych z aplikacją Edukacja Włączająca. Wykorzystane w czasie zajęć gry zostaną zróżnicowane pod względem stopnia trudności, a swoją tematyką będą nawiązywać do miesięcznych planów pracy. Dzieci będą rozwijały umiejętności takie jak: percepcja i analiza wzrokowa, orientacja w schemacie ciała, orientacja w przestrzeni, myślenie przyczynowo-skutkowe, zdolności matematyczne, zdolności motoryczne, koncentracja i utrzymanie uwagi. Celem wykorzystania gier komputerowych będzie rozwijanie u dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną wybranych zdolności poznawczych. Główną zaletą aplikacji jest fakt, iż jest to jedyny taki zestaw gier stworzony z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami. Gry są interakcyjne, przyjazne w użyciu dla dziecka, uwzględniają jego możliwości i potrzeby” twierdzi profesor Zielińska.

_

W tekście wykorzystano zdjęcie na wolnej licencji.

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj nasz produkt!

Udostępnij post:

Autor: Ilona Klimek

Avatar
Polonistka, redaktorka i recenzentka. W DrOmnibus odpowiedzialna za redakcję i korektę tekstów. Współpracuje z miesięcznikiem „Znak”. Lubi książki dla dzieci.
Polish philologist and editor. Editor at DrOmnibus. Cooperates with the 'Znak' monthly. Likes children's books.